Gospodarowanie odpadami wg EU

W krajach Unii Europejskiej odpady z gospodarstw domowych tylko w 50 % trafiają we właściwe miejsce, dlatego doszło do porozumienia i zmian w dyrektywach odpadowych.
W 2015 roku Komisja Europejska przedstawiła długoterminowe cele składowania odpadów opakowaniowych i komunalnych oraz przygotowania ich do ponownego użycia i recyklingu.
18 grudnia 2017r Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska opracowały zmiany w unijnych przepisach dotyczących odpadów opakowaniowych oraz składowania odpadów (z uwzględnieniem odpadów elektrycznych i elektronicznych).
Szacowane jest że w 2014 r odpady ze wszystkich sektorów gospodarki to 2,5 mld ton,( z czego ponad 10 mln ton pochodzi z Polski).
Najwięcej odpadów pochodzi z sektora budowlanego (35%), wydobywczego i górniczego ( po 28%).Odpady z gospodarstw (ponad 8%) zajmują 5 pozycje.
W Belgii i Włoszech procent recyklingu jest dużo większy niż np w Grecji czy Rumunii, gdzie dominuje składowanie odpadów.

Założenia Komisji Europejskiej to 65% recyklingu do 2030r. Plan jest do zrealizowania,ale długa droga przed nami.
Dyrektywa z 19.11.2008 jasno przedstawia na cele:
-zapobieganie powstawaniu odpadów i przygotowanie ich do ponownego użycia (produkty wielokrotnego użytku)
-recykling i odzysk (projektowanie w uwzględnieniem odzyskania cennych materiałów)
-unieszkoliwianie ( składowanie).
Utrudnieniem okazał się poziom recyklingu w różnych krajach członkowskich, ponieważ założenia te dla niektórych krajów są praktycznie niewykonalne. Po osiągnięciu kompromisu Parlament i Rada ustaliły że:
-recykling dla odpadów komunalnych wyniesie 65% do 2035r.
-recykling dla odpadów opakowaniowych 70% do 2030r
-ograniczenie odpadów z gospodarsta domowych do 10% do 2035r

W 2017r Ministerstwo Środowiska również wprowadziło kilka zmian w przepisach o odpadach. Powstał rejestr o odpadach oraz baza danych o odpadach, co pozwoli na lepszy nadzóz. Poprawa jakości recyklingu ( sposób zbierania i sortowania)

Gospodarowanie odpadami i problemy z tym związane  pokazują nam, z czym będzie polegał problem podczas przechodzenia na model gospodarki o obiegu zamkniętym.

2018-01-02T13:44:24+00:00 Styczeń 2nd, 2018|recycling, utylizacja odpadów|0 Comments

Dodaj komentarz